Catholic Church, Agar


Parish: Agar
Place Name: Agar
Parish Vicar: Rev. Fr. Varikatt Sebastian
Address: Agar, Malwa
Pin: 465441
Phone: 07362259780
Religious Houses: SMS