Nirmala Catholic Church, Premnagar

Parish: Premnagar
Place Name: Premnagar
Address: Premnagar, Chandessary
Pin: 456664
Phone: 07342521126