St. Mary's Church, Gogapur

Parish: Gogapur
Place Name: Gogapur
Address: Gogapur, Mehidpur Road, Ujjain Dt
Pin: 456440
Phone: 09424815330