Jai Amala Catholic Church, Harsodan

Parish: Harsodan
Place Name: Harsodan
Address: Harsodan P O, Ujjain Dt
Pin: 456661
Phone: 0732507307