Catholic Ashram, Khadi

Parish: Khadi
Place Name: Khadi
Address: Khadi P O, Sundersi, Shajapur Dt.
Pin: 465113
Phone: 07363245520