St.Xavier's Church, Nagda

Parish: Nagda
Place Name: Nagda
Address: Prakash Nagar, Nagda P O, Ujjain Dt
Pin: 456335
Phone: 07366241350