St.Peter's Catholic Church, Shujalpur

Parish: Shujalpur
Place Name: Shujalpur
Address: Shujalpur P O, Shajapur Dt, M.P
Pin: 465333
Phone: 07360244287